ul. Piękna 12 | kontakt@pm5.ostroleka.edu.pl | 29 766-47-69

PROJEKTY UNIJNE

 

INFORMACJE O PROJEKCIE “Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki”

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Ostrołęki poprzez realizację zajęć dodatkowych dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz dostosowanie bazy lokalowej i wyposażenia przedszkola w okresie 01.09.2020-31.08.2021r.

Celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Ostrołęki poprzez utworzenie 70 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie dwóch publicznych przedszkoli miejskich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizację zajęć dodatkowych dla 234 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, w tym dla 27 dzieci z niepełnosprawnościami oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 18 nauczycielek wychowania przedszkolnego w okresie 01.03.2020-31.08.2021.

Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do Przedszkola Miejskiego Nr 5, w celu dostosowania zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w oparciu o indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zakres zadania wynika z przeprowadzonej diagnozy w Przedszkolu Miejskim Nr 5 uwzględniającej zalecenia co do form realizacji zajęć terapeutycznych wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanków przedszkoli oraz inwentaryzacji wyposażenia przedszkola, na podstawie których opracowano zapotrzebowanie na zakup specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych, które będą również wykorzystywane do zajęć realizowanych w ramach projektu: doposażenie w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne do: terapii logopedycznej, behawioralnej, terapii z komunikacji alternatywnej i wspomagającej ACC, zajęć integracji sensorycznej, terapeutycznych zajęć metodą Hortiterapii, prowadzenia zajęć metodą Snoezelen-sala doświadczania świata.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

 • poprawa koordynacji ruchowo-manualnej, pracy w grupie, pamięci i koncentracji;
 • rozwój umiejętności rozumienia, budowania wypowiedzi, prawidłowej artykulacji, usprawnienie toru oddechowego, motoryki aparatu artykulacyjnego;
 • rozwijanie kompetencji społ., budowanie poczucia własnej wartości, wyrażania uczuć, niwelowanie zachowań niepożądanych;
 • rozwój emocjonalny, niwelowanie lęków, rozpoznawanie i wyrażanie emocji poprzez kontakt ze zwierzęciem;
 • korygowanie zaburzeń statyki ciała i wad, wyrobienie prawidłowych nawyków zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty;
 • rozwój zmysłu węchu, słuchu, dotyku i wzroku, rozwój zdolności komunikacyjnych, aktywności pracy w grupie, usprawnienie motoryki dużej;
 • wspomaganie rozwoju psychoruchowego, wyrównywanie opóźnień sfery emocjonalnej;
 • wyrażanie siebie w procesie tworzenia, niwelowanie ograniczeń, rozwój małej motoryki, doskonalenie koncentracji;
 • rozwijanie osobowości, budowanie poczucia własnej wartości, wyrażania uczuć,
  redukcja zachowań niepożądanych, zwiększanie zachowań deficytowych (rozwój mowy, komunikacji, zachowań społecznych);
 • poprawa percepcji wzrokowo-słuchowej, orientacji przestrzennej, stymulacja układu nerwowego w celu pokonywania trudności;
 • rozwój umiejętności przekazywania informacji, ekspresji, koncentracji, percepcji niwelowanie zachowań niepożądanych.

RODZAJE ZAJĘĆ

 • Hortiterapia
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • Dogoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna- zajęcia usprawniające zdolności percepcyjno- motoryczne
 • Gimnastyka korekcyjna z elementami tańca
 • Zajęcia w Sali Doświadczania Świata
 • Zajęcia w Sali Doświadczania Świata dla dzieci z niepełnosprawnością
 • Zajęcia metodą Weroniki Sherborne
 • Zajęcia metodą Weroniki Sherborne dla dzieci z niepełnosprawnością
 • Zajęcia z Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC dla dzieci z niepełnosprawnością
 • Integracja Sensoryczna
 • Integracja Sensoryczna dla dzieci z niepełnosprawnością
 • Ceramika
 • Zajęcia pedagogiczne
 • Zajęcia pedagogiczne dla dzieci z niepełnosprawnością
 • Zajęcia pedagogiczne grupowe- rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznej TUS