ul. Piękna 12 | kontakt@pm5.ostroleka.edu.pl | 29 766-47-69

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L  119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi ,,Leśna Kraina’’ w Ostrołęce, ul Piękna 12

07-401 Ostrołęka,

kontakt  tel. (29) 766-47-69

  1. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: e-mail   iod.przedszkola@ostroleka.edu.pl
  2. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, promocji przedszkola, udział w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz organizowany przez inne placówki na terenie Miasta Ostrołęki, organizowania wycieczek i spacerów, działań opiekuńczych, ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kontaktu nauczyciel-rodzic, wydawania zaświadczeń, rekrutacji do przedszkola na podstawie wyrażenia zgody,
  3. odbiorcą Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka będą dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji, inspektor danych osobowych, uprawnione organy publiczne w trybie wnioskowania;
  4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane z wymaganym czasem przechowywania dokumentacji nie dłużej niż 50 lat od zakończenia nauki w Przedszkolu Miejskim Nr 5 z oddziałami integracyjnymi ,,Leśna Kraina’’ , art. 4 rozporządzenie MEN z dnia 25.08.2017 roku w sprawie sposobu  prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 poz. 1646);
  5. posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących lub dotyczących Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO;
  7. Pana/Pani dane ani dane Pana/Pani dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich;
  8. podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm., ustawa o systemie oświaty Dz. U.               z 2017 r. poz. 2198 ze zm. ). Jest Pan/Pani zobowiązana  do ich podania  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów w jakich zbierane są dane osobowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA- ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU W PRZEDSZKOLUKlauzula informacyjna- rozpowszechnianie wizerunku w przedszkolu

KLAUZULA INFORMACYJNA- OSOBY ODBIERAJĄCE DZIECKO Z PRZEDSZKOLAKlauzula informacyjna- osoby odbierające dziecko z przedszkola

KLAUZULA INFORMACYJNA- REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLAKlauzula informacyjna- rekrutacja do przedszkola

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Tomasz Grondwald