ul. Piękna 12 | kontakt@pm5.ostroleka.edu.pl | 29 766-47-69

DLA RODZICÓW

ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  „LEŚNA KRAINA” W OSTROŁĘCE

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (DZ. U. 2016 poz. 1154), a także nie objęciem przedszkoli dopłatami polegającymi na zakupie mleka i produktów mlecznych w ramach projektu „Szklanka mleka” z Agencji Rynku Rolnego, od dnia 2 stycznia 2018 r. dzienna stawka żywieniowa dla dzieci wynosi 10,00 zł i obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków. Opłaty za posiłki dla dzieci wynoszą:  śniadanie – 2,50 zł, obiad – 5,00 zł, podwieczorek – 2,50 zł.
 2. Zgodnie z art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku- o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 22450, został znowelizowany art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Odnosząc się do zmienionego stanu prawnego, od dnia 29 stycznia 2020 roku, ulega zmianie sposób naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Rodzic/prawny opiekun zobowiązuje się do wnoszenia opłaty w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego  pobytu dziecka w przedszkolu, poza czasem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (8.00- 13.00). Nie dotyczy dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne (6- latki).
NIEOBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie nalicza się dziennej stawki żywieniowej począwszy od pierwszego dnia nieobecności.
TERMIN PŁATNOŚCI
 1. Opłata za wyżywienie w przedszkolu  płatna jest do dnia 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a za miesiąc czerwiec i grudzień nie później niż do 20 czerwca i 20 grudnia danego roku.
 2. Opłata za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu będzie rozliczana na koniec każdego miesiąca.
 3. Wysokość miesięcznej odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową może ulec zmianie na skutek zmiany treści uchwały Rady Miasta w Ostrołęce w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.
 4. Przedszkole zastrzega sobie możliwość podniesienia dziennej stawki za wyżywienie w trakcie roku, ze względu na wzrost kosztów surowców zużywanych do przyrządzania posiłków.
 5. Wzrost opłat za świadczenia przedszkoli powoduje konieczność zawierania aneksu do umowy.
 6. Wpłaty należności za Przedszkole należy dokonać na konto: Bank PKO BP SA O/ w Ostrołęce   79 1020 3802 0000 1002 0208 0125

RADA RODZICÓW

Podczas zebrania członkowie Rad Oddziałowych  Przedszkola Miejskiego Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina” w Ostrołęce wybrali:
Prezydium Rady rodziców:
 •  przewodnicząca- Pani Joanna Bacławska
 •  wiceprzewodnicząca- Pani Urszula Bednarczyk
 •  skarbnik- Pani Katarzyna Topolska
 •  sekretarz- Pani Kinga Budna

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW

Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
„Leśna Kraina” w Ostrołęce pragnie poinformować, iż składka na Radę Rodziców  w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł. W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola, składka na drugie dziecko wynosi 25 zł, a trzecie i kolejne dzieci zostają zwolnione z opłaty.
     Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców lub bezpośrednio do skarbnika Rady Rodziców.
                      NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Bank PKO S.A  w Ostrołęce 12 1240 1691 1111 0010 9517 2854


OFERTA UBEZPIECZENIOWA

W roku szkolnym 2023/2024 rodzice indywidualnie ubezpieczają dzieci, gdyż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora przedszkola, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz dzieci. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice, we własnym zakresie, podejmują decyzję o tym, czy zapewnić dziecku dodatkową ochronę. Rodzice, którzy zadeklarowali chęć ubezpieczenia dziecka w roku szkolnym 2023\2024

,  podjęli decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej Ergo HESTIA.