ul. Piękna 12 | kontakt@pm5.ostroleka.edu.pl | 29 766-47-69

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE

 

„Każdy ma prawo do szczęścia

i swego miejsca w społeczeństwie”

                                                          Maria Grzegorzewska

INTEGRACJA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „LEŚNA KRAINA” W OSTROŁĘCE
Integracyjny system kształcenia i wychowania w naszym przedszkolu ma już kilkunastoletnią tradycję. Długoletnia praktyka integracji przetarła szlaki wspólnego nauczania dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami. Dowiodła pozytywnego wpływu psychicznego i społecznego zbliżenia dzieci do siebie w warunkach wspólnej edukacji. Najkorzystniej jest wykształcić właściwą postawę w procesie wychowawczym wtedy, gdy tylko zaczynają się kształtować postawy – akceptujące lub odrzucające. Dzieci z różnorodnymi   problemami przebywając w przedszkolu z rówieśnikami mają ogromną szansę – przekonać innych o swoich różnych zaletach, a więc dowieść, że mogą być równoprawnymi partnerami    w zabawie, przyjaźni, a także udowodnić sobie samym o tym, że mogą na równych prawach funkcjonować w środowisku rówieśniczym. Integracja to szansa na wspólną zabawę i edukację dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami.
Poprzez zabawę, która jest jednym z najważniejszych   warunków prawidłowego rozwoju dzieci uczą się:
 • nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami,
 • rozwijania podstawowych umiejętności społecznych, takich jak współpraca, przyjaźń,   kompromis,
 • planowania i organizowania własnych aktywności oraz stosowania zdobytej wiedzy i doświadczenia w praktyce,
 • kreatywnego działania i aktywnych sposobów zdobywania wiedzy.
Dzieci z niepełnosprawnościami obcując na co dzień z pełnosprawnymi   rówieśnikami:
 • odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat,
 • nabierają większej pewności siebie,
 • rozwijają się bardzo dobrze i często właśnie z innymi dziećmi udaje im się osiągnąć to,
 • o co bezskutecznie starają się dorośli,
 • czują się akceptowane, bezpieczne i mają szansę osiągania sukcesów.

Dzieci pełnosprawne w obcowaniu z niepełnosprawnymi   rówieśnikami  uczą się:

 • wrażliwości i tolerancji dla innych,
 • akceptowania niepełnosprawności,
 • umiejętności dzielenia się z kimś, kto ma mniej,
 • odpowiedzialności i życzliwości wobec drugiego człowieka,
 • większej otwartości na innych,
 • świadomości tego, że nie wszyscy są jednakowi,
 • większej wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu własnych trudności.
W naszym przedszkolu obejmujemy opieką dzieci z   różnorodnymi niepełnosprawnościami, a w szczególności:
 • dzieci niesłyszące,
 • dzieci słabosłyszące,
 • dzieci niewidome,
 • dzieci słabowidzące,
 • dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym  lub   znacznym,
 • dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dzieci niedostosowane   społecznie lub dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym.

ZALETY ODDZIAŁU INTEGRACYJNEGO:

 1. Mała liczebność oddziałów integracyjnych, do których dzieci niepełnosprawne są kwalifikowane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną.
 2. Grupa integracyjna oparta jest na pracy dwóch nauczycieli jednocześnie: nauczyciela prowadzącego i nauczyciela współorganizującego kształcenie, który jest pedagogiem specjalnym. Grupy pracują w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 3. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych program jest   modyfikowany, czyli dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich   indywidualnego tempa pracy.
 4. Podczas zajęć występuje indywidualizacja w procesie uczenia się. Zadania dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych są dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka. Bardzo często stwarzane są sytuacje dydaktyczne i wychowawcze, w których dzieci zdrowe i niepełnosprawne podejmują wspólne, różnorodne działania, są partnerami, razem pokonują trudności i osiągają sukcesy. Sytuacje te sprzyjają nie tylko uspołecznieniu, ale podnoszą poczucie własnej wartości i budzą wiarę we własne możliwości.
Wychowanie i kształcenie integracyjne przynosi   więc korzyści każdemu dziecku w przedszkolu oraz całej społeczności przedszkolnej, a w przyszłości pozwoli   stworzyć bardziej wyrozumiale, tolerancyjne    i pozytywnie nastawione   społeczeństwo.
DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH DZIECKA:
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE– mg Małgorzata Pogorzelska
 • ZAJĘCIA PEDAGOGICZNE– mgr Anna Dobrzyńska, mgr Katarzyna Kiereś, mgr Dorota Piątak, mgr Mariola Włodarczyk- Staszczuk, mgr Agnieszka Borkowska
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA– mgr Zdzisława Rekosz,
 • ZAJĘCIA Z REHABILITACJI RUCHOWEJ– mgr Bartosz Zaorski
 • SURDOPEDAGOGIKA– mgr Aneta Kęszczyk,
 • TYFLOPEDAGOGIKA– mgr Aneta Kęszczyk,
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH– mgr Kasia Kiereś, mgr Mariola Włodarczyk- Staszczuk, mgr Dorota Piątak
 • KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA I WSPOMAGAJĄCA  AAC–  mgr Dorota Piątak,      mgr Mariola Włodarczyk- Staszczuk
 • ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

FORMY WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO:

 • GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI- mgr Zdzisława Rekosz, mgr Dorota Piątak, mgr Mariola Włodarczyk- Staszczuk, mgr Anna Dobrzyńska
 • ROZMOWY I PORADNICTWO INDYWIDUALNE- SPECJALIŚCI, WYCHOWAWCY Z PRZEDSZKOLA
 • KONSULTACJE I PORADY SPECJALISTÓW- SPECJALIŚCI Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ