ul. Piękna 12 | kontakt@pm5.ostroleka.edu.pl | 29 766-47-69

INNOWACJE PEDAGOGICZNE I PROGRAMY EDUKACYJNE

INNOWACJE PEDAGOGICZNE I PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM  2023/2024 

1. INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI ARTETERAPII “SMACZNIE, ZDROWO, KOLOROWO”


OPIS  INNOWACJI   PEDAGOGICZNEJ:
Temat innowacji: „Smacznie, zdrowo, kolorowo”
Autorzy innowacji: mgr Aneta Kęszczyk
Osoby współrealizujące: mgr Wioletta Jastrzębska, mgr Anna Dobrzyńska
Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina” w Ostrołęce
Termin realizacji: od września 2023 roku do czerwca 2024 roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI:

Innowacja pedagogiczna „Smacznie, zdrowo, kolorowo” została opracowana, kształtowania świadomości prozdrowotnej wśród przedszkolaków. Zgodna jest z założeniami Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Tematyka innowacji pedagogicznej poszerza edukację zdrowotną dzieci w przedszkolu, wspiera ich wszechstronny rozwój tak, aby mogły cieszyć się zdrowiem i pełnią życia. Adresowana jest do dzieci 4-letnich w gr. „Muchomorki”.

CELE INNOWACJI

Cele ogólne:

 • kształtowanie postaw prozdrowotnych dzieci w wieku przedszkolnym
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych
 • wykorzystanie elementów arteterapii w rozwoju dzieci
 • zapoznanie dzieci ze zdrowym stylem życia

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • wie i potrafi przygotować smaczne i zdrowe przetwory owocowo- warzywne.
 • pamięta o zachowaniu zasad higieny tj. mycie warzyw i owoców przed spożyciem
 • zna piramidę żywienia i wie, jakie produkty wchodzą w jej skład
 • pogłębia wiedzę na temat zdrowego odżywiania
 • zwraca uwagę na potrzebę aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia
 • pogłębia wiedzy na temat dobroczynnego wpływu bajek terapeutycznych na zdrowie psychiczne dziecka

METODY I FORMY PRACY

Metody oparte na słowie:

 • pogadanka, dyskusja, wiersze, bajki i opowiadania, opis, objaśnienie, rozmowa połączona z pokazem sposobu przygotowywania posiłków dla dzieci, instrukcje.

Metody czynne:

 • zajęć praktycznych, samodzielnych doświadczeń, kierowana własną działalnością, zadań stawianych dziecku.

Metody percepcyjne:

 • obserwacja, pokaz, film, demonstracja.

Formy pracy:

 • indywidualna
 • praca z całą grupą
 • zespołowa
DZIAŁANIA W RAMACH INNOWACJI:
 1. Zdrowy styl życia – jak zadbać o siebie, aby być zdrowym?
 2. Zdrowie na talerzu, czyli co jeść aby być zdrowym, zapoznanie z piramidą żywienia, zwrócenie uwagi na spożywanie zdrowych pokarmów, unikanie słodyczy.
 3. Wpływ przyrody na zdrowie człowieka – dbałość o rośliny, zwierzęta, czystą wodę i powietrze.
 4. Wpływ wysiłku fizycznego na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.
 5. Nasze zdrowie psychiczne- jak odpoczywać i relaksować się.
 6. 6. Przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy – wzmacnianie mięśni i dbałość o prawidłową postawę ciała.
 7. Wpływ bajek terapeutycznych na zdrowie psychiczne dziecka.
 8. Bawię się kolorami- zabawy plastyczne.
 9. Rola służb ratowniczych i znajomość telefonów alarmowych.

EWALUACJA

Ewaluacja przeprowadzona zostanie na drodze obserwacji dzieci po względem:

– zainteresowania podczas zajęć,

– zaangażowania i czynnego udziału w zajęciach,

– starannego wykonywania zadań, służących utrwaleniu wiedzy i umiejętności,

– zadawania pytań dotyczących poruszanego tematu,

– swobodnych wypowiedzi na temat omawianych treści,

– odpowiadania na pytania nauczyciela, wykazywania się wiedzą i zrozumieniem tematu.

 

2.  INNOWACJA “PRZEDSZKOLAK- POLAK- EUROPEJCZYK- OBYWATEL ŚWIATA”

OPIS  INNOWACJI   PEDAGOGICZNEJ:
Temat innowacji: „Przedszkolak – Polak – Europejczyk – obywatel świata”
Autorzy innowacji: mgr Agnieszka Borkowska, mgr Anna Dobkowska, mgr Katarzyna Kiereś
Osoby współrealizujące: mgr Anna Dobkowska, mgr Katarzyna Kiereś
Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina” w Ostrołęce
Termin realizacji: od września 2023 roku do czerwca 2024 roku.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA INNOWACJI:

Naszej innowacji przyświeca idea wychowania przedszkolaka świadomego przynależności do własnego kraju, ale również do Europy, jako grupy państw zjednoczonych w Unii Europejskiej wspólnotą nie tylko jednego kontynentu, ale również interesów, celów i dążeń. Treści z zakresu prezentowanego programu chcemy także rozszerzyć o wiadomości dotyczące nie tylko państw przynależących do Unii Europejskiej, ale również innych, usytuowanych geograficznie w Europie, a także położonych na pozostałych kontynentach. Tematyka przynależności narodowej i unijnej a także różnorodności kulturowej i rasowej choć dość abstrakcyjna, dla dzieci w wieku przedszkolnym, jest bardzo istotna, dlatego chcemy przybliżyć ją naszym wychowankom w sposób interesujący, przystępny i usystematyzowany. Mamy świadomość, że dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo ciekawe  świata, a przy tym empatyczne, dlatego chcemy przybliżyć im nie tylko zjawiska przyrodniczo-geograficzne, ale także uzmysłowić różnorodność kulturową ludzi mieszkających w różnych częściach świata.

Tworząc tą innowację stawiałyśmy sobie za cel wychowanie małego Polaka patrioty, który wie, że jego domem jest Polska, natomiast Unia Europejska , to taki drugi dom, w którym  „nie trzeba” a po prostu „warto być”.

Chcemy, aby nasi wychowankowie wiedzieli, co kryje się pod pojęciami „Unia Europejska”, tolerancja i poszanowanie odmienności kulturowej i rasowej. Planowane treści będziemy przekazywać dzieciom na zajęciach grupowych i indywidualnych. Na zajęciach z dziećmi chciałybyśmy posłużyć się metodami twórczymi, umożliwić dzieciom aktywne działanie, eksperymentowanie i odkrywanie wiedzy na temat  własnego kraju i innych krajów Europy i świata. Naszym priorytetem jest, by wychowankowie dowiedzieli się, co łączy wszystkich ludzi żyjących na Ziemi, ale również, aby dostrzegli odmienność i to nie tylko tą przyrodniczo-architektoniczną, ale przede wszystkim tą związaną z tradycją, kulturą i językiem poznawanych krajów.

Chciałybyśmy, aby realizacja tej innowacji przyczyniła się do wychowania „małych Polaków”, którzy w życiu będą kierowali się zasadą poszanowania różnorodności i odmienności innych ludzi. Przyświeca nam cel wychowania dzieci ciekawych świata, innych kultur i zwyczajów, ale zawsze chętnie powracających do korzeni, do Polski, umiejących docenić piękno przyrodnicze ojczyzny, bogactwo architektoniczne polskich miast i walory tradycji regionów kraju, w którym, żyją i mieszkają.

CELE INNOWACJI

Cel strategiczny:

 • Kształtowanie wśród dzieci miłości do ojczyzny, poczucia przynależności do Unii Europejskiej i poszanowania odmienności i różnorodności kultur i tradycji.

Cele główne:

 • Kształtowanie postawy szacunku i miłości do ojczyzny
 • Kształtowanie poczucia przynależności do Europy jako unii zjednoczonych Państw
 • Poznawanie życia ludności w różnych krajach świata,
 • Rozwijanie zainteresowań innymi kulturami i grupami etnicznymi,
 • Kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości, ras i grup etnicznych

Cele szczegółowe:

 • Przybliżenie dzieciom symboli narodowych jako synonimów polskości
 • Zapoznanie z wyglądem globusa, prezentacja kontynentów
 • Poznanie Europy jako kontynentu.
 • Wzbogacenie wiedzy dzieci o język, flagę oraz stolicę wybranych państw poszczególnych kontynentów
 • Poznanie wybranych języków
 • Przybliżenie dzieciom znanych postaci wybranych krajów.
 • Poznanie ważnych ciekawostek geograficznych, zabytków i arcydzieł  wybranych Państw.
 • Poznanie narodowych potraw, tańców oraz zwyczajów wybranych krajów świata.
 • Kształtowanie postawy pożądanej społecznie – pełnej szacunku i tolerancji wobec różnorodności i odmienności kulturowej
 • Wychowanie podopiecznych w duchu wartości szacunku i tolerancji

METODY I FORMY PRACY

Metody:

Aby osiągnąć założone cele innowacji należy stosować różnorodne metody pracy:

 • słowne – opowiadanie, wyjaśnienie, opis, przekazywanie informacji, rozmowy, instrukcje, pogadanki, zagadki
 • problemowa – dyskusja, burza mózgów,
 • oglądowe – obserwacje, pokazy, osobisty przykład nauczyciela, prezentacje multimedialne, oglądanie albumów, atlasów, udział w przedstawieniu
 • czynne – samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, kierowanie działalnością dziecka, wycieczki

Formy: 

Stosuje się wszystkie formy pracy  w zależności od potrzeb realizowanego działania:

 • indywidualną,
 • zbiorową
 • grupową

DZIAŁANIA W RAMACH INNOWACJI

Działania edukacyjne podczas realizacji innowacji będą dostosowane do możliwości intelektualnych dzieci. Realizacja innowacji będzie trwała od września do czerwca i będzie odbywać się  w grupie przedszkolnej ,,Jeżyki”  dzieci 6 –letnich. W każdym miesiącu na realizację projektu poświęcać się będzie dwa zajęcia powiązane ze sobą tematycznie i każdemu miesiącowi nadana zostanie z tej racji specjalna nazwa. Praca z innowacją pedagogiczną rozpocznie się „miesiącem francuskim” (wrzesień). W tym czasie dzieci zapoznają się też z pojęciem: „Unia Europejska” i dowiedzą się, że Polska jest integralną częścią struktur europejskich. Kolejno realizowane będą zajęcia usystematyzowane w miesięczne bloki tematyczne, np. „słowiański”, ”wschodnioeuropejski”, „skandynawski” itd.  Zajęcia wzbogacą wiedzę dzieci o różne, wybrane kraje Europy, Afryki, Azji, Australii, Ameryki Północnej i Ameryki  Południowej, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, oglądaniu albumów , zdjęć , filmików, rozmów i pogadanek i innych środków uprzystępniających wiedzę, w zależności od potrzeb i uznania nauczycieli. Na zajęciach będziemy motywować dzieci do podejmowania aktywności z zakresu edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej, muzycznej, plastycznej i technicznej, a także ruchowej. Mamy świadomość, że jedynie wzajemna korelacja wszystkich tych działalności przyniesie pełną realizację zamierzonych celów.

EFEKTY INNOWACJI

Dziecko:

 • Wskaże na mapie wybrane kontynenty  i państwa
 • Rozpoznaje flagę UE i flagi innych państw
 • Zna zwyczaje i tradycje omawianych państw
 • Osłucha się z wybranymi językami
 • Pozna zabytki, potrawy i sławnych ludzi omawianych państw
 • Rozumie pojęcie tolerancja
 • Rozumie, co to znaczy być tolerancyjnym
 • Wie, że należy szanować odmienność drugiego człowieka

Nauczyciel:

 • Rozwijanie pozytywnych relacji rodzic – dziecko – nauczyciel
 • Stworzenie dzieciom sytuacji pozwalających spędzać czas z rodzicami
 • Prezentowanie efektów własnej pracy
 • Wzbogacanie własnego warsztatu pracy
 • Pokazanie siebie jako osobę twórcza i aktywną

Przedszkole:

 • Rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola
 • Promocja przedszkola w środowisku lokalnym
EWALUACJA
 • quiz dla dzieci poświęcony tematyce poznanych państw
 • wpisy w dziennikach, planach miesięcznych

 

3.  INNOWACJA “SPORT I TANIEC TO ZABAWA, A DLA ZDROWIA ŚWIETNA SPRAWA”

AUTORZY INNOWACJI: mgr Danuta Roszkowska, mgr Iwona Kiełczewska,

mgr Dorota Piątak, mgr Hanna Drzyzguła, 

MIEJSCE REALIZACJI: Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

„Leśna Kraina” w Ostrołęce

RODZAJ INNOWACJI: innowacja pedagogiczna

INNOWACJA KIEROWANA DO: dzieci 5 letnich z grupy integracyjnej „Motylki”

TERMIN REALIZACJI: w roku szkolnym 2023/ 2024

Aktywność ruchowa stanowi naturalną potrzebę każdego człowieka i jest przejawem życia towarzyszącym mu przez całe życie już od momentu urodzenia. Wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna i ruchowa pozytywnie wpływa na kształtowanie organizmu człowieka, na jego zdrowie     i prawidłowy rozwój. Szczególnie ważną rolę odgrywa u dzieci w wieku przedszkolnym, które znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, kształtowania osobowości oraz przyswajania określonych umiejętności i zdobywania nowych doświadczeń. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, a odpowiednia aktywność ruchowa jest dziecku niezbędna dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego. Jest podstawowym atrybutem życia, który daje dziecku możliwości do spontanicznego wyrażania siebie, swoich uczuć i emocji. Zabawy ruchowe rozwijają pamięć i wyobraźnię twórczą, kształtują osobowość dziecka i takie cechy charakteru jak: samodzielność, zdyscyplinowanie, dokładność, współpracę w grupie, rozwijają społecznie. Wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym nawyku codziennej aktywności fizycznej wytworzy w nim potrzebę aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego, co będzie kontynuowane w dorosłym życiu. Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspakajania tej potrzeby jako niezbędnego czynnika stymulującego ich rozwój. W obecnych czasach obserwuje się zmniejszoną aktywność ruchową  u dzieci, która została stłumiona przez złe nawyki cywilizacyjne. Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed komputerem, smartfonem, tabletem, telewizorem, co niekorzystnie wpływa na ich zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne.

Dlatego kierując się troską o zdrowie i sprawność fizyczną naszych wychowanków opracowałyśmy innowację pedagogiczną pod hasłem: „Sport i taniec to zabawa, a dla zdrowia świetna sprawa”, która będzie zawierała urozmaicone propozycje ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych, zabaw przy muzyce i tańców w oparciu o metody i formy z zakresu edukacji ruchowej. Innowacja realizowana będzie podczas pobytu dzieci w przedszkolu.

CELE INNOWACJI:

Cel główny:

 • propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rozbudzanie w przedszkolakach zainteresowania i odczuwania potrzeby systematycznego uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej
 • zachęcanie do aktywnego wypoczynku i uprawiania sportów
 • rozwijanie, zwiększenie możliwości, umiejętności i sprawności fizycznych dzieci.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 • rozumie potrzebę dbania o swoje zdrowie i sprawność fizyczną;
 • zaspokaja potrzebę ruchu chętnie uczestnicząc w zabawach ruchowych i muzycznych, ćwiczeniach gimnastycznych
 • dokładnie i starannie wykonuje ćwiczenia;
 • wyraża siebie podczas tańca doskonaląc poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów
 • potrafi współpracować z grupą oraz w zespole w czasie ćwiczeń i zabaw ruchowych
 • poznaje zasady rywalizacji sportowej i potrafi radzić sobie z przegraną
 • ma możliwość pokonywania własnych słabości i rozbudzania wiary w siebie
 • kształtuje umiejętność rozładowywania napięć i emocji poprzez udział w różnych formach aktywności ruchowych
 • zna różne sposoby aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
 • uważnie słucha i stosuje się do poleceń nauczyciela
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych zarówno w sali, jak i na powietrzu
 • integruje się z grupą i czerpie radość ze wspólnych zabaw.

METODY I FORMY PRACY:

Właściwy dobór metod i form pracy z dzieckiem zapewniają wychowankowi osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy oraz aktywny sposób. Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci. W innowacji przeważają metody aktywizujące, a zarazem motywujące dziecko do działania i umożliwiające praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Stosowane metody i formy mają głównie na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka oraz kształtowanie poczucia wiary w swoje możliwości.

METODY ODTWÓRCZE

Do metod odtwórczych należą:

1) Metoda zabawowo – naśladowcza

W zajęciach ruchowych prowadzonych tą metodą dziecko uczy się ilustrowania ruchem wybranej treści. Uwaga dziecka skupia się najczęściej na zjawiskach i przedmiotach będących                                     w ruchu. Ruchy wykonywane przez dziecko nie muszą być dokładnym odtworzeniem zaobserwowanych czynności i zjawisk. Należy umożliwić dziecku podejmowanie własnej inicjatywy  według jego wyobraźni.

2) Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa)

Metoda ta polega na tym, że nauczyciel stwarza sytuację zadaniową, polecając dzieciom wykonanie prostego zadania w odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej z przyborem (lub bez niego).. Celem bezpośrednim dla dzieci jest wykonanie zadania.

3) Metoda ścisła

Metoda ścisła jest ona najstarszą stosowaną metodą w wychowaniu fizycznym dzieci. Metoda ścisła polega na ruchu odwzorowanym z pokazu lub wykonywanym na podstawie słownego ujęcia ruchu. Ćwiczenia wykonywane są jednakowo przez wszystkich ćwiczących, na komendę lub w podanym rytmie.

METODY TWÓRCZE

1) Metoda opowieści ruchowej Josefa Gotfryda Tulina

Metoda Thulina polega na ilustrowaniu przez dzieci ruchem słów historyjki opowiadanej przez nauczyciela, treści bajek i baśni, opowiadań, czynności ludzi lub zwierząt. Chcąc uniknąć naśladowania nauczyciel nie prezentuje dzieciom swoich pomysłów na ruch. To właśnie zadaniem dzieci jest ilustrowanie wypowiadanych przez nauczyciela słów, a nie powtarzanie zaproponowanych gestów. Zabawy metodą opowieści ruchowej powinny zawierać ruch o różnym charakterze np. bieg, skoki, rzuty, chwyty,  czworakowanie, pełzanie, ciągnięcie, pchanie, wspinanie, noszenie itp.

2) Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana

Zwana też metodą improwizacji ruchowej, gimnastyki ekspresyjnej, twórczej

i utanecznionej. Metoda R. Labana wpływa na rozwój i sprawność fizyczną dziecka. Wykorzystuje inwencję twórczą dziecka, jego pomysłowość i doświadczenia ruchowe. Posługuje się m.in. ćwiczeniami i zabawami muzyczno-ruchowymi, tańcem, improwizacją ruchową, pantomimą, zabawami rytmiczno-tanecznymi, opowieścią ruchową, naśladownictwem.

3) Metoda twórcza Carla Orffa

Głównym celem tej metody jest wzbudzanie aktywności dziecięcej poprzez dźwięki, improwizację, ruch i słowo. Pozwala na twórczą samodzielność dzieci poprzez powiązanie muzyki z ruchem i słowem. W metodzie C. Orffa wykorzystuje się legendy, baśnie, bajki, zabawy, pieśni, tańce oraz instrumenty muzyczne o nieskomplikowanej technice gry (bębenki, tamburyna, kołatki, grzechotki, trójkąty, dzwonki melodyczne).

4) Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

W metodzie tej ruch jest narzędziem wspomagającym rozwój psychoruchowy dziecka                     i formą terapii zaburzeń tego rozwoju. Jej ideą jest posługiwanie się ruchem rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność                          i potrzebę dzielenia jej z innymi ludźmi, prowadzącą do nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Dzięki ćwiczeniom dziecko zaspokaja potrzebę kontaktu z drugą osobą, nawiązania bliskich relacji z dorosłym lub innym dzieckiem.

5) Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów

            Gimnastyka Kniessów opiera się na ruchu naturalnym, zrytmizowanym oraz ekspresyjnym. Celem tej metody jest kształtowanie i  rozwój fizyczny dziecka przez ruch, muzykę. Ważną rolę odgrywają przybory do ćwiczeń ruchowych i wytwarzania dźwięków. W tej metodzie nauczyciel może bardziej wyeksponować ruch twórczy, zadania otwarte, improwizację ruchową, współpracę z partnerem i z grupą. Ćwiczenia odbywają się na wszystkich grupach mięśniowych z uwzględnieniem automasażu. Jednocześnie uwrażliwia się dziecko na piękno muzyki klasycznej. W metodzie tej główny nacisk kładzie się na ruch.

6) Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss

Metoda oparta na aktywnym słuchaniu i wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem muzyki klasycznej. Metoda ta obejmuje: wysłuchiwanie utworu muzycznego, opowieść muzyczno-ruchową, ilustrację treści utworu ruchem, tworzenie orkiestry z dyrygentem, grę na instrumentach perkusyjnych.

7) Metoda KLANZY

Metoda Klanzy opiera się na wielokierunkowej aktywności dziecka, łączy w sobie ruch, muzykę, taniec, działania plastyczne, działania poznawcze. Metoda oparta na różnego rodzaju zabawach i grach, m.in. celem integracji grupy rówieśniczej. Gry i zabawy zapewniają dobrowolność uczestnictwa, wykluczają rywalizację, pozwalają na możliwość komunikowania się przez ruch, słowo, sztuki plastyczne i inne środki wyrazu. Główną pomocą terapeutyczną w pedagogice zabawy jest duża, kolorowa chusta. Chusta pozwala na rozbudzenie dziecięcej wyobraźni, pomaga w poznaniu siebie nawzajem, jak również wpływa na integrację grupy i wyzwalanie pozytywnych emocji.

METODY CZYNNE

Do metod czynnych należą:

– Metoda samodzielnych doświadczeń

– Metoda zadań stawianych  dziecku

– Metoda ćwiczeń

FORMY PRACY:

 • indywidualna
 • grupowa
 • zespołowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Do środków dydaktycznych zaliczają się:

 • konwencjonalne: opowiadania, wierszyki, zdjęcia, ilustracje, przybory gimnastyczne, różnorodne rekwizyty, czasopisma turystyczno – rekreacyjne, sportowe;
 • niekonwencjonalne: np.: gazety, rolki po papierze toaletowym, kasztany, gąbki do kąpieli, sznurki, wstążki, kłębki wełny, itp. Stosowanie ich wyzwala inicjatywę i pomysłowość, dzieci wykorzystują doświadczenia w tworzeniu własnych ćwiczeń i zabaw ruchowych. Poszukują sposobów wyrażania swoich emocji i aktywności ruchowej.
 • technologiczne: magnetofon, komputer, płyty, odtwarzacz CD, instrumenty perkusyjne.

SPODZIEWANE EFEKTY

Dziecko:

 • Wie, jak należy dbać o swoje zdrowie
 • Rozumie, jak ważna jest regularna aktywność ruchowa dla zdrowia
 • Zna różne formy aktywnego spędzania czasu na powietrzu
 • Zna wybrane dyscypliny sportowe
 • Chętnie bierze udział w różnorodnych formach aktywności ruchowej: ćwiczeniach porannych i gimnastycznych, zabawach ruchowych i muzyczno – ruchowych, tańcach, spacerach, wycieczkach, zawodach.

EWALUACJA INNOWACJI

Ewaluacja pozwoli sprawdzić, czy uzyskano przewidywane efekty podczas realizacji innowacji pedagogicznej.

Sposoby ewaluacji innowacji:

 • analiza dokumentów – zapisy w dzienniku zajęć;
 • obserwacja postaw i zachowań dzieci podczas zajęć i zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, zajęć muzyczno – ruchowych, gier i zabaw sportowych;
 • ocena zainteresowania i aktywności dzieci w czasie zajęć i zabaw;
 • sprawdzenie umiejętności i wiedzy dzieci poprzez: zagadki, zawody sportowe, prace plastyczne;
 • rozmowy z dziećmi;
 • dokumentacja fotograficzna z zajęć oraz podjętych przedsięwzięć zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.

DOKUMENTOWANIE PODJĘTYCH DZIAŁAŃ

Realizacja innowacji będzie dokumentowana w postaci:

 • zapisów w dzienniku zajęć dydaktycznych,
 • zdjęć i notatek z przeprowadzonych działań zamieszczonych na stronie internetowej przedszkola
 • sprawozdań z realizacji innowacji, które zostaną przedstawione podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą za I i II semestr w roku szkolnym 2023/ 2024.

 

4. PROGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO “WSPÓLNIE MOCNIEJSI- UCZYMY SIĘ PRZEZ INTEGRACJĘ”

ORGANIZATOR PROJEKTU

Centrum Innowacyjnej Edukacji INTERESTING LESSON Bartosz Jarzynka

AUTOR PROJEKTU

Bartosz Jarzynka

KOORDYNATOR PROJEKTU W PLACÓWCE

Danuta Kobylińska

CELE PROJEKTU

 • poprawienie relacji między uczniami w szkole
 • rozwijanie umiejętności uczniów i wiedzy w różnych dziedzinach poprzez wspólną integrację
WARUNKI UCZESTNICTWA
Projekt adresowany jest do uczniów szkół oraz przedszkolaków oraz nauczycieli. Aby wziąć udział w projekcie, należy być uczniem lub nauczycielem w szkole/przedszkolu zarejestrowanym w projekcie oraz posiadać konto na portalu społecznościowym Facebook.
ZADANIA PROJEKTOWE
Projekt składa się z pięciu zadań, które mają na celu rozwijanie różnych umiejętności i wiedzy uczniów. Każde zadanie ma określony termin wykonania praz wymagania dotyczące sposobu prezentacji efektów pracy. Uczestnicy projektu mają obowiązek wykonania co najmniej trzech z pięciu zadań, aby otrzymać dyplom ukończenia projektu (dla uczniów/przedszkolaków) lub certyfikat (dla nauczycieli).
PREZENTACJA EFEKTÓW PRACY
Realizacje zadań należy wstawić do grupy na Facebooku, utworzonej specjalnie dla uczestników projektu. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wykonywania zadań indywidualnie i prezentacji swoich efektów pracy. Prace, które będą zbyt podobne do siebie, zostaną odrzucone, a uczestnikom zostanie przedstawione wyzwanie z wykonaniem nowej pracy.
TERMINY WYKONANIA ZADAŃ
Terminy wykonania zadań będą ogłaszane na Facebooku przez organizatorów projektu z wyprzedzeniem co najmniej na 7 dni przed terminem zakończenia zadania.
NAGRODY
Uczniowie\przedszkolaki, którzy wykonają co najmniej trzy zadania projektowe, otrzymają dyplom ukończenia projektu. Nauczyciele, którzy poprowadzą projekt z uczniami\przedszkolakami i wykonają co najmniej trzy zadania projektowe, otrzymają certyfikat ukończenia projektu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Projekt edukacyjny “Wspólnie mocniejsi- uczymy się przez integrację”, jest projektem otwartym i każda szkoła\placówka może w nim uczestniczyć. Organizatorzy projektu zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że uczestnicy projektu zostaną o tym poinformowani drogą elektroniczną.
Nauczyciel który zgłosił placówkę do projektu jest jednocześnie koordynatorem.

 

5. PROGRAM ZAJĘC Z HORTITERAPII

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

 • Program skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym zarówno zdrowych, jak i posiadających Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Program zawiera propozycje zajęć warsztatowych i terenowych związanych z pielęgnacją i użytecznością roślin a także biernym i czynnym obcowaniem z przyrodą.
 • Zadania dostosowane będą do indywidualnych możliwości intelektualnych i fizycznych dzieci.
 • Dzieci będą wykonywały zadania w swoim tempie. Praca niedokończona na jednych zajęciach może być kontynuowana na zajęciach następnych- liczy się efekt końcowy pracy i jej wpływ terapeutyczny.

CELE HORTITERAPII

 • Uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej przyrody oraz na estetykę najbliższego otoczenia człowieka, jakim jest ogród przedszkolny.
 • Wdrażanie dzieci do pracy na rzecz wspólnego dobra poprzez wspólną pielęgnację żłobkowego ogrodu.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
 • Wykorzystanie właściwości roślin do lepszej jakości życia dzieci poprzez wzbogacenie ich zasobów wiedzy i umiejętności, zasobów słownictwa, zasobów odbieranych bodźców z otoczenia.
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dzieci poprzez wskazywanie pozytywnych efektów wykonywanej pracy w ogrodzie.
 • Rozwijanie poczucia poszanowania pracy własnej i innych.
 • Usprawnianie narządów wzroku, słuchu, smaku, ruchu, węchu poprzez wykorzystanie właściwości elementów przyrodniczych: barwy, smaku, zapachów, faktury, plastyczności, wydawanych dźwięków.
 • Poprawa kondycji fizycznej i odporności poprzez fizyczne prace w ogrodzie, spacery, zabawy i przebywanie na świeżym powietrzu.
 • Rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawisk lub wykonanych czynności.
 • Wdrażanie nawyku zdrowego odżywiania poprzez wykorzystanie warzyw i owoców do przyrządzania prostych posiłków.
 • Rozwijanie zdolności manualnych poprzez wykonywanie precyzyjnych czynności.
 • Rozwijanie zdolności społecznych poprzez wspólną pracę i wspólny wysiłek.
 • Rozwijanie i utrwalanie nawyku zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac ogrodniczych i warsztatowych.

FORMY PRACY

CZYNNE

 • aktywna praca fizyczna w ogrodzie przedszkolnym polegająca na wykonaniu określonych zadań związanych z uprawą i pielęgnacją roślin;
 • wykonywanie prac plastycznych o tematyce przyrodniczej;
 • wykonywanie prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów naturalnych;

BIERNE

 • obcowanie z przyrodą polegające na spacerowaniu po okolicy, odpoczywaniu w ogrodzie lub parku, wsłuchiwaniu się w dźwięki natury, rozpoznawanie zapachów, smaków;
 • wykorzystanie materiałów multimedialnych, książek, prasy, albumów w celu poszerzenia wiedzy o przyrodzie, roślinach, ogrodach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

narzędzia ogrodnicze, sadzonki, nasiona, podręczniki, ilustracje, czasopisma, prezentacje, surowce naturalne, płyty CD

SPODZIEWANE EFEKTY DLA PRZEDSZKOLA

 • uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola
 • podniesienie jakości pracy przedszkola

SPODZIEWANE EFEKTY DLA DZIECI

 • rozwijanie samodzielności, dokładności i odpowiedzialności
 • rozwijanie twórczego myślenia i kreatywności
 • zdobywanie umiejętności planowania
 • obniżenie poziomu stresu, napięcia oraz występowania zachowań niepożądanych
 • zwiększenie pewności siebie i podniesienie poczucia własnej wartości
 • poprawa koncentracji uwagi
 • poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej i równowagi
 • umiejętność współpracy z innymi
 • wzrost zainteresowania wiedzą przyrodniczą
 • zrozumienie potrzeby dbania o przyrodę i najbliższe środowisko
 • nauka aktywnych form spędzania czasu
 • poprawa kondycji fizycznej